Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

pannakojot
5941 4e2b 390
Reposted fromslodziak slodziak viaPolinda Polinda
7839 48f3 390
Reposted fromapkinesis apkinesis viaskizzo skizzo
pannakojot
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll viapkz451 pkz451
pannakojot
9233 22b3 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viapkz451 pkz451
pannakojot
pannakojot
pannakojot
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viadobby dobby
pannakojot
5721 d438 390
themightydeerlord:

finalfantasyvii:

medakakurokami:

now THAT is one good looking WcDonald’s

i’ve seen a lot of WcDonald’s in anime, but that is a highly realistically rendered WcDonald’s

What the fuck

I fucking thought this was a photo. Jesus.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
pannakojot
4868 8d12 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
pannakojot
8298 54f7 390
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
8238 13f7 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaBabson Babson

March 24 2018

pannakojot
4110 1b0a 390
Reposted fromsavatage savatage
pannakojot
4322 fa00 390
Reposted fromalavandula alavandula
pannakojot
4373 a03f 390
Reposted fromnyaako nyaako
pannakojot
3993 9613 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoelya noelya
pannakojot
9835 a2c9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaorelh orelh
pannakojot
Reposted fromnaich naich
pannakojot
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viakotfica kotfica
pannakojot
7134 4a70 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viapkz451 pkz451
pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl